10 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

VCI, TLD, BCE, DS3, VCS, NT2, CKV, VSI, HCD và BVS thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

10/07/2018 23:52

VCI, TLD, BCE, DS3, VCS, NT2, CKV, VSI, HCD và BVS thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 27/7/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (mã VCI-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/7/2018.

* Ngày 20/7/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (mã TLD-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/7/2018.

* Ngày 26/7/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã BCE-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/7/2018.

* Ngày 25/7/2018, Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (mã DS3-HNX) chi trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/7/2018.

* Ngày 22/8/2018, Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (mã DS3-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/7/2018.

* Ngày 25/9/2018, Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (mã DS3-HNX) chi trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/7/2018.

* Ngày 24/7/2018, Công ty Cổ phần VICOSTONE (mã VCS-HNX) tạm ứng cổ tức lần 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/7/2018.

* Ngày 30/7/2018, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 27,92%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 2.792 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/7/2018.

* Ngày 30/07/2018, Công ty Cổ phần Cokyvina (mã CKV-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/7/2018.

* Ngày 31/7/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (mã VSI-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/7/2018.

* Ngày 20/8/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã HCD-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/7/2018.

* Ngày 9/8/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2017 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/7/2018.