10 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

TCO, DHG, VIP, CLH, GAS, AST, LBE, TCL, TTC và HVH thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

14/03/2019 11:41

TCO, DHG, VIP, CLH, GAS, AST, LBE, TCL, TTC và HVH thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 28/3/2019, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã TCO-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/3/2019.

* Ngày 17/6/2019, Công ty Cổ phần dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/3/2019.

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO (mã VIP-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2019.

* Ngày 28/3/2019, Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI (mã CLH-HNX) tạm ứng cổ tức lần 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2019.

* Ngày 6/6/2019, Tổng công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GAS-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2019.

* Ngày 8/4/2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (mã AST-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2019.

* Ngày 3/5/2019, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (mã LBE-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 14%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2019.

* Ngày 5/4/2019, Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (mã TCL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2019.

* Ngày 28/3/2019, Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (mã TTC-HNX) trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2019.

* Ngày 29/3/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (mã HVH-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2019.