11 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

ECI, GMD, LBE, HID, VHC, RCL, MCF, CCI, ANV, NNC và VDP thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

10/03/2018 21:55

ECI, GMD, LBE, HID, VHC, RCL, MCF, CCI, ANV, NNC và VDP thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 26/3/2018, Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (mã ECI-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/3/2018.

* Ngày 28/3/2018, Công ty Cổ phần Gemadept (mã GMD-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 và cổ tức đặc biệt bằng tiền với tỷ lệ 80%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng) - trong đó: cổ tức năm 2016 là 15% và cổ tức đặc biệt là 65%. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/3/2018.

* Ngày 4/4/2018, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (mã LBE-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 14%/ cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 1.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/3/2018.

* Ngày 26/3/2018, Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (mã HID-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/3/2018.

* Ngày 26/3/2018, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/3/2018.

* Ngày 15/5/2018, Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL-HNX) chia cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu ( 1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2018.

* Ngày 4/4/2018, Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực thực phẩm (mã MCF-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2018.

* Ngày 30/5/2018, Công ty Cổ phần Nam Việt (mã ANV-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 9%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2018.

* Ngày 17/5/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (mã CCI-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2017 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2018.

* Ngày 10/5/2018, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha (mã VDP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2018.

* Ngày 4/4/2018, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã NNC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2018.