15 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

MCF, TSB, DTT, MDG, ACC, VC9, KMT, VAF, VCM, TTL, TRA, DPM, SHP, SFG và HAT thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

11/06/2018 09:26

MCF, TSB, DTT, MDG, ACC, VC9, KMT, VAF, VCM, TTL, TRA, DPM, SHP, SFG, PMP và HAT thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 22/6/2018, Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực thực phẩm (mã MCF-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 1,05%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 105 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/6/2018.

* Ngày 25/6/2018, Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng (mã TSB-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/6/2018.

* Ngày 16/7/2018, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã DTT-HOSE) chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/6/2018.

* Ngày 22/6/2018, Công ty Cổ phần Miền Đông (mã MDG-HOSE) chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/6/2018.

* Ngày 5/7/2018, Công ty Cổ phần Bê tông Becamex (mã ACC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/6/2018.

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 (mã VC9-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/6/2018.

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Kim Khí Miền Trung (mã KMT-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/6/2018.

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (mã VAF-HOSE) trả cổ tức lần 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/6/2018.

* Ngày 27/8/2018, Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (mã VCM-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 28%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018.

* Ngày 29/6/2018, Tổng Công ty Thăng Long – Công ty Cổ phần (mã TTL-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018.

* Ngày 5/7/2018, Công ty Cổ phần Traphaco (mã TRA-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018.

* Ngày 28/6/2018, Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí – Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018.

* Ngày 27/6/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (mã SHP-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018.

* Ngày 29/6/2018, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (mã SFG-HOSE) trả cổ tức lần 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018. * Ngày 28/6/2018, Công ty Cổ phần Bao bì đạm Phú Mỹ (mã PMP-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018.

* Ngày 10/7/2018, Công ty Cổ phần Thương mại Bia hà Nội (mã HAT-HNX) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2018.