2.700 doanh nghiệp Nhà nước đang hoạt động

Số lượng doanh nghiệp Nhà nước hoạt động còn 2.701 doanh nghiệp, giảm 18,3% so với năm 2012, tính đến ngày 1/1/207...

Số lượng doanh nghiệp Nhà nước hoạt động còn 2.701 doanh nghiệp, giảm 18,3% so với năm 2012, tính đến ngày 1/1/207.

KIỀU LINH

19/01/2018 13:25

Tổng cục Thống kê vừa ra báo cáo về kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Một trong những con số gây chú ý là gia tăng số lượng doanh nghiệp ngoài Nhà nước và giảm doanh nghiệp do Nhà nước nắm vốn.

Cụ thể, báo cáo cho thấy, tính đến 1/1/2017, trong tổng số 518.000 doanh nghiệp đang tồn tại và thu thập được số liệu qua Tổng điều tra, có 12.800 doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư, 505.000 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động, tăng 55,6% so với Tổng điều tra năm 2012. Bình quân hàng năm thời kỳ 2012-2017 tăng 9,2%.

Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có số lượng doanh nghiệp lớn nhất với 500.000, tăng 52,2% so với năm 2012 và mỗi năm tăng bình quân 8,7%. 

Số lượng doanh nghiệp FDI là 14.600 tăng mạnh nhất với 54,2% so với thời điểm 1/1/2012, bình quân hàng năm tăng 9,2%. 

Số lượng doanh nghiệp Nhà nước hoạt động còn 2.701 doanh nghiệp, giảm 18,3% tương đương 607 doanh nghiệp so với năm 2012 do thực hiện chủ trương cổ phần hóa.

Với bình quân mỗi năm giảm 3% số lượng doanh nghiệp Nhà nước, Tổng cục Thống kê nhận định: "Doanh nghiệp Nhà nước giảm với tốc độ chậm".

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra, theo khu vực kinh tế, số lượng doanh nghiệp dịch vụ tăng cao nhất, với 362.000 doanh nghiệp, chiếm 70% tổng số doanh nghiệp. Một số ngành thuộc khu vực này có số doanh nghiệp tăng như giáo dục đào tạo, vui chơi giải trí, y tế, kho vận, kinh doanh bất động sản.

Khu vực công nghiệp và xây dựng có 151.000 doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng 29%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có số lượng doanh nghiệp thấp nhất với 4.942 doanh nghiệp.

Xét theo quy mô lao động, tại thời điểm 1/1/2017 cả nước có hơn 10.000 doanh nghiệp lớn, chiếm 1,9% tổng số doanh nghiệp, giảm so với 2,3% của năm 2012.

Doanh nghiệp vừa tăng 23,6%, doanh nghiệp nhỏ tăng 21,2%. Riêng doanh nghiệp siêu nhỏ tăng tới 65,5% và chiếm 74% tổng số doanh nghiệp. 

Đáng chú ý là tỷ trọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng tới 6 điểm phần trăm so với năm 2012 trong khi tỷ trọng lao động giảm 0,8 điểm phần trăm cho thấy qui mô doanh nghiệp đang nhỏ dần.

Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu thời điểm 1/1/2017 khoảng 63.000, tăng 48,2% so với cùng thời điểm năm 2012, tốc độ tăng bình quân hàng năm thời kỳ là 8,2%.

Trong đó số doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu là 23.300, doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu là 55.100 và doanh nghiệp có cả hai hoạt động là 15.400.