Bộ trưởng Trần Tuấn Anh là Trưởng Ban chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Công Thương

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là triển khai Chính phủ điện tử tại Bộ Công Thương...

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

Bạch Dương

29/08/2018 12:07

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Quyết định 3013/QĐ-BCT về việc thành lập Ban chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Công Thương. Theo đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh là Trưởng Ban; Thứ trưởng Cao Quốc Hưng và Thứ trưởng Đặng Hoàng An là các Phó trưởng Ban.

Bên cạnh đó, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số là Ủy viên thường trực; các ủy viên Ban chỉ đạo là thủ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Khoa học và Công nghệ, Thị trường trong nước, Dầu khí và Than, Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Tổ chức cán bộ, Pháp chế; Các cục: Công tác phía Nam, Điều tiết điện lực, Công nghiệp, Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Phòng vệ thương mại, Xúc tiến thương mại, Công Thương địa phương, Xuất nhập khẩu, Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Hóa chất; Văn phòng Bộ; Tổng cục Quản lý thị trường.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là  thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách của Chính phủ về thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính phủ điện tử tại Bộ Công Thương.

Chỉ đạo, điều phối việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính phủ điện tử tại Bộ Công Thương.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính phủ điện tử phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ.

Chỉ đạo các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng, ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ Công Thương.

Làm đầu mối liên hệ với Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.