Bột giặt LIX: Giá nguyên liệu giảm lợi nhuận quý 3 tăng 25,4%

Quý 3 Bột giặt LIX đạt 48 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 25,4% nhờ doanh thu tăng trong khi giá nguyên liệu đầu vào giảm...

Quỳnh Nguyễn

19/10/2019 20:55

Công ty cổ phần Bột giặt LIX (HOSE: LIX) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2019 kèm giải trình.

Theo đó, quý 3 doanh thu thuần đạt 657 tỷ đồng, tăng 16%; lợi nhuận gộp đạt 153,5 tỷ đồng, tăng 34%; lợi nhuận trước thuế đạt 60 tỷ đồng, tăng 25,4%; lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 3, mặc dù chi phí bán hàng tăng đến 46,5%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 28,8%, tuy nhiên nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh mẽ đã giúp cho LIX có được kết quả kinh doanh tăng trưởng cao.

Trong phần giải trình của mình, Bột giặt LIX cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 3 tăng trưởng 25,4% nhờ doanh thu trong kỳ tăng (+16%) trong khi giá vốn hàng bán tăng ở mức thấp hơn do giá cả nguyên liệu đầu vào giảm nhẹ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 1.852,6 tỷ đồng, tăng 7%; lợi nhuận trước thuế gần 165 tỷ đồng, tăng trưởng 17,3% so với cùng kỳ năm 2018; lợi nhuận sau thuế đạt gần 132 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) theo Bột giặt LIX 9 tháng đạt 3.731 đồng/cổ phiếu.

Tại ngày 30/09/2019, tổng tài sản của Bột giặt LIX đạt 918,8 tỷ đồng, tăng 17,8% so với hồi đầu năm, chủ yếu tăng số dư tiền gửi tại các tổ chức tín dụng. Đến cuối quý 3, số dư tiền của Bột giặt LIX đạt 218,8 tỷ đồng, tăng 134 tỷ đồng so với đầu năm. Ở chiều ngược lại, tổng nguồn vốn chủ yếu là vốn chủ sở hữu 589 tỷ đồng, phần còn lại là chủ yếu khoản phải trả người bán ngắn hạn 142 tỷ đồng; vay nợ dài hạn 55 tỷ đồng.  

Năm 2019, Bột giặt LIX đặt kế hoạch doanh thu thuần 2.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 180 tỷ đồng, cổ tức 30%. Như vậy, 9 tháng đầu năm, LIX đã hoàn thành 92% kế hoạch lợi nhuận cả năm.