Các doanh nghiệp niêm yết trên HNX lãi 19.935 tỷ trong năm 2018

Nếu xét theo nhóm ngành thì thì các doanh nghiệp niêm yết thuộc ngành tài chính, ngành công nghiệp và ngành bất động sản có tổng lãi tăng mạnh nhất so với năm 2017...

Đa số các doanh nghiệp niêm yết trên HNX đều báo cáo lãi trong năm 2018.

Đào Vũ

14/03/2019 14:45

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có báo cáo mới nhất về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HNX trong năm 2018.

Theo đó, tính đến hết tháng 2/2019, đã có 360/369 công ty công bố báo cáo tài chính quý 4/2018, trừ 8 doanh nghiệp thay đổi niên độ kế toán gồm VTL, GLT, MHL, IDV, SJ1, KTS, SLS, VDL công bố báo cáo tài chính các quý khác.

Số liệu kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp tại báo cáo tài chính tự lập quý 4/2018, có 325 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 20.946,8 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

 7/11 ngành có tổng lãi tăng

Lũy kế 4 quý năm 2018, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX đạt 19.935,7 tỷ đồng, tăng 2.042,3 tỷ đồng, tương ứng 11,4% so với năm 2017. 

Có 7/11 ngành có tổng lãi năm 2018 tăng so với năm 2017, trong đó 3 ngành có tổng lãi tăng mạnh so với năm 2017 là ngành tài chính (tăng 2.827 tỷ đồng), ngành công nghiệp (tăng 674 tỷ đồng), ngành bất động sản (tăng 256 tỷ đồng). 

Cụ thể, với mức tăng trưởng 54% của năm 2017, ngành tài chính tiếp tục duy trì tăng trưởng kết quả kinh doanh trong năm nay và là ngành có kết quả kinh doanh tăng mạnh nhất với tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp tăng 48,7% (từ 5.824,9 tỷ đồng năm 2017 lên 8.659,3 tỷ đồng năm 2018). 

Những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất của ngành tài chính trong năm thuộc nhóm ngân hàng, còn một số doanh nghiệp thuộc nhóm chứng khoán có kết quả kinh doanh giảm so với năm 2017.

Ngành bất động sản cũng có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt với tổng lợi nhuận của toàn ngành trong năm 2018 tăng 35,5% so với năm 2017 (từ 1.171,5 tỷ đồng năm 2017 tăng lên 1.586 tỷ đồng năm 2018). Các công ty có kết quả kinh doanh tăng mạnh nhờ đẩy mạnh hoạt động bán hàng hóa, tăng doanh thu và áp dụng các biện pháp cắt giảm chi phí. 

Một số ngành có tổng lãi năm 2018 giảm mạnh so với năm trước là ngành xây dựng (giảm 1.714 tỷ đồng), ngành khai khoáng và dầu khí (giảm 394 tỷ đồng)...

4 ngành không có kết quả kinh doanh lỗ

Cũng theo giá trị lũy kế cả năm 2018 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ là 35 công ty, tăng 16,7% so với năm trước. Tuy nhiên tổng lỗ năm 2018 là -1.011,1 tỷ đồng, giảm 15,3% so với năm 2017. 

Trong đó, có 3/11 ngành có tổng kết quả kinh doanh lỗ tăng so với năm 2017 lần lượt là ngành công nghiệp, ngành xây dựng và ngành y tế với tổng lỗ tăng -137,6 tỷ đồng. 

Có 7/11 ngành còn lại có tổng lỗ giảm hoặc bằng cùng kỳ năm trước, đặc biệt có 4 ngành không có kết quả kinh doanh lỗ trong năm 2018 gồm có ngành vận tải kho bãi, ngành hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ, hành chính và dịch vụ hỗ trợ, ngành thông tin, truyền thông và các hoạt động khác, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 

Một số ngành có tổng lỗ giảm mạnh là ngành bất động sản (giảm lỗ từ -161,2 tỷ đồng năm 2017 xuống -1,7 tỷ năm 2018), ngành khai khoáng dầu khí (giảm lỗ từ -443,7 tỷ đồng năm 2017 xuống -322,9 tỷ năm 2018)...

40/68 doanh nghiệp ngành xây dựng giảm lãi

Nhìn toàn thị trường HNX, ngành xây dựng là ngành có kết quả kinh doanh giảm mạnh nhất toàn thị trường so với năm 2017 khi giảm tương đương 51,1% (từ 3.380 tỷ đồng năm 2017 giảm xuống 1.642 tỷ đồng năm 2018), Và có tới 40/68 doanh nghiệp ngành xây dựng có kết quả kinh doanh năm 2018 giảm so với năm 2017. 

Bên cạnh xu hướng chung về việc giảm lợi nhuận so với năm 2017 của các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng thì cũng có một số doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng so với năm 2017 do tăng trưởng từ hoạt động xây lắp và gia tăng khoản lợi nhuận từ hoạt động tài chính, đồng thời áp dụng chính sách tinh giảm bộ máy, tăng cường công tác quản lý và tiết kiệm chi phí của công ty...