Cân đối ngân sách tiếp tục thặng dư 11.000 tỷ đồng

Ước tính, cân đối ngân sách nhà nước trong 11 tháng năm 2019 đạt thặng dư 11.000 tỷ đồng...

Hiện, chi thường xuyên vẫn ở mức cao, đạt 895,67 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018.

Duyên Duyên

10/12/2019 15:14

Bộ Tài chính vừa công bố báo cáo tình hình thu, chi ngân sách tháng 11 và 11 tháng năm 2019.

Theo đó, tổng thu cân đối ngân sách thực hiện tháng 11 ước đạt 108,9 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 1,37 triệu tỷ đồng, bằng 97,5% dự toán, tăng 11% so cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa trong tháng 11/2019 ước đạt 91 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 1,12 triệu tỷ đồng, bằng 95,5% dự toán, tăng 13% so cùng kỳ năm 2018.

Thu từ dầu thô tháng 11 ước đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán ước đạt 0,9 triệu tấn, giá dầu đạt khoảng 64 USD/thùng. 

Lũy kế thu 11 tháng, thu từ dầu thô ước đạt 51,54 nghìn tỷ đồng, bằng 115,6% dự toán.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 11 ước đạt 13 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 200,4 nghìn tỷ đồng, bằng 105,9% dự toán, tăng 7,2% so cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, tổng số thu thuế ước đạt 316,5 nghìn tỷ đồng, bằng 105,3% dự toán, tăng 11% so cùng kỳ năm 2018 và hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 116,1 nghìn tỷ đồng, bằng 104,3% dự toán.

Về chi ngân sách, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tổng chi ngân sách tháng 11 ước đạt 113,4 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi 11 tháng đạt gần 1,26 nghìn tỷ đồng, bằng 77,3% dự toán, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt gần 231,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2018. Chi trả nợ lãi đạt 96,9 nghìn tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2018 và chi thường xuyên đạt 895,67 nghìn tỷ đồng, bằng 89,6% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018. 

Tính đến hết ngày 25/11/2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 789.350 tỷ đồng chi thường xuyên (đạt 76,4% dự toán) và 245.046 tỷ đồng chi đầu tư phát triển (đạt 57,1% kế hoạch vốn). 

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách, Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 17.125 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và từ chối thanh toán số tiền 72,1 tỷ đồng đối với chi thường xuyên và 80,1 tỷ đồng đối với chi đầu tư phát triển.