Cấp 23.506 mã giao dịch cho nhà đầu tư ngoại đến cuối 2017

VSD vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong quý 4 và cả năm 2017...

Tính đến ngày 31/12/2017, VSD đã cấp 3.277 mã giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài.

Hà Anh

07/01/2018 10:23

Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong quý 4 và cả năm 2017.

Theo đó, VSD đã cấp 1.206 mã giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó, có 1.107 cá nhân và 99 tổ chức.

Đồng thời, VSD hủy 4 mã giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 1 cá nhân và 3 tổ chức.

Tính đến ngày 31/12/2017, VSD đã cấp 3.277 mã giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.856 cá nhân và 421 tổ chức.

Cả năm 2017, VSD đã hủy 30 mã giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 7 cá nhân và 23 tổ chức.

Tính đến ngày 31/12/2017, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 23.506 mã – trong đó, có 19.956 cá nhân và 3.550 tổ chức.