10 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

NNC, DHA, SLS, L35, TV4, DAG, NLG, SEB, TMS và DIC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

11/10/2017 20:56

NNC, DHA, SLS, L35, TV4, DAG, NLG, SEB, TMS và DIC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 20/10/2017, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã NNC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2017.

* Ngày 27/10/2017, Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2017.

* Ngày 27/10/2017, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (mã SLS-HNX) trả cổ tức đợt 1/2016 - 2017 bằng tiền với tỷ lệ 55%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 5.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2017.

* Ngày 27/10/2017, Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (mã L35-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2017.

* Ngày 25/10/2017, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã TV4-HOSE) thanh toán cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2017.

* Ngày 10/11/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2017.

* Ngày 10/11/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 2,25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 225 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2017.

* Ngày 30/10/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (mã SEB-HNX) tạm ứng cổ tức lần 1/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2017.

* Ngày 3/11/2017, Công ty Cổ phần TRANSIMEX (mã TMS-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2017.

* Ngày 28/11/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2017.