14 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

MCP, IJC, PIC, NCT, HST, GMC, VSM, DRL, VNT, KSB, VIT, VLA, RAL và MBS thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

20/08/2017 20:41

MCP, IJC, PIC, NCT, HST, GMC, VSM, DRL, VNT, KSB, VIT, VLA, RAL và MBS thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 14/9/2017, Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2016 với tỷ lệ 700 đồng/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 với tỷ lệ 700 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/8/2017.

* Ngày 11/9/2017, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Kỹ Thuật (mã IJC-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu  được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/8/2017.

* Ngày 5/9/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư điện lực 3 (mã PIC-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/8/2017.

* Ngày 14/9/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã NCT-HOSE) tạm ứng cổ tức lần 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/8/2017.

* Ngày 1/9/2017, Công ty Cổ phần Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên (mã HST-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/8/2017.

* Ngày 11/9/2017, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (mã GMC-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/8/2017.

* Ngày 31/8/2017, Công ty Cổ phần Container miền Trung (mã VSM-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/8/2017.

* Ngày 11/9/2017, Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã DRL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/8/2017.

* Ngày 29/9/2017, Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương (mã VNT-HNX) chi bổ sung cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/8/2017.

* Ngày 20/9/2017, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã KSB-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2016 với tỷ lệ 500 đồng/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền là 700 đồng/cổ phần. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/8/2017.

* Ngày 21/9/2017, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (mã VIT-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận4.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/8/2017.

* Ngày 28/9/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (mã VLA-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/8/2017.

* Ngày 6/9/2017, Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) thanh toán bổ sung 500 đồng/cổ phiếu cổ tức năm 2016 và tạm ứng đợt 1/2017 là 2.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/8/2017.

* Ngày 25/9/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (mã MBS-HNX) trả cổ  tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/8/2017.