15 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

SAB, CII, HCM, HMH, SMC, QHD, S4A, TMP, SED, TLH, TIC, V12, DAD, LSS và PPC thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức...

Ngày 10/1 tới, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (mã SAB-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 3.000 đồng/cổ phiếu.

Hà Anh

24/12/2016 12:11

SAB, CII, HCM, HMH, SMC, QHD, S4A, TMP, SED, TLH, TIC, V12, DAD, LSS và PPC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 10/1/2017, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (mã SAB-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2016.

* Ngày 20/1/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 6,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 650 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2016.

* Ngày 12/1/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (mã HCM-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2016.

* Ngày 12/1/2017, Công ty Cổ phần Hải Minh (mã HMH-HNX) thanh toán cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2016.

* Ngày 12/1/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2016.

* Ngày 12/1/2017, Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (mã QHD-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2016.

* Ngày 16/01/2017, Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (mã S4A-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2016.

* Ngày 16/1/2017, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE) tạm ứng bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2016.

* Ngày 18/1/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam (mã SED-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2016.

* Ngày 18/1/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (mã TLH-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2016.

* Ngày 16/1/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên (mã TIC-HOSE) chi trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2016.

* Ngày 20/1/2017, Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (mã V12-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2016.

* Ngày 16/1/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (mã DAD-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2016.

* Ngày 11/1/2017, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) chi trả cổ tức còn lại năm 2015-2016 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2016.

* Ngày 10/2/2017, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2016.