21 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

SFN, CDC, ELC, C47, PAC, BBC, C32, TTL, TTH, SRF, C69, TKC, DPR, HTV, TNA, CEE, SDC, PVS, CTG, VDL và VCB thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

21/09/2017 00:36

SFN, CDC, ELC, C47, PAC, BBC, C32, TTL, TTH, SRF, C69, TKC, DPR, HTV, TNA, CEE, SDC, PVS, CTG, VDL và VCB thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 6/10/2017, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN-HNX) chi trả cổ tức lần 3/2016 và đợt 1/2017 với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng) - trong đó, chi trả cổ tức lần 3/2016 là 1% và đợt 1/2017 là 8%. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/9/2017.

* Ngày 16/10/2017, Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/9/2017.

* Ngày 18/10/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn Thông (mã ELC-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/9/2017.

* Ngày 6/10/2017, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (mã C47-HOSE) chi trả cổ  tức bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2017.

* Ngày 20/10/2017, Công ty Cổ phần Pin ắc quy miềm Nam (mã PAC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu - trong đó: chi trả cổ tức đợt 3/2016 là 10% và tạm ứng đợt 1/2017 là 8% (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/9/2017.

* Ngày 10/10/2017, Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/9/2017.

* Ngày 22/11/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (mã C32-HOSE) tạm ứng cổ tức công ty đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/9/2017.

* Ngày 5/10/2017, Tổng công ty Thăng Long - Công ty Cổ phần (mã TTL-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2016 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/9/2017.

* Ngày 25/10/2017, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (mã TTH-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỉ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/9/2017.

* Ngày 18/10/2017, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/9/2017.

* Ngày 9/10/2017, Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (mã C69-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/9/2017.

* Ngày 24/10/2017, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (mã TKC-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/9/2017.

* Ngày 10/10/2017, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) chi cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/9/2017.

* Ngày 27/10/2017, Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên (mã HTV-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 12% /cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/9/2017.

* Ngày 20/10/2017, Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/9/2017.

* Ngày 18/01/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (mã CEE-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/9/2017.

* Ngày 20/11/2017, Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (mã SDC-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/9/2017.

* Ngày 17/10/2017, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (mã CTG-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/9/2017.

* Ngày 30/10/2017, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (mã PVS-HNX) trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/9/2017.

* Ngày 20/10/2017, Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (mã VDL-HNX) chi trả cổ  tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/9/2017.

* Ngày 16/10/2017, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (mã VCB-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/9/2017.