ITA trả cổ tức và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 50%

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và trả cổ phiếu thưởng của ITA...

Năm 2009, ITA phấn đấu tỷ lệ chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông đạt 20%.

Thu Thủy

12/05/2009 00:01

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu và trả cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - ITACO (ITA-HOSE).

Theo đó, ngày 22/5/2009, ITA sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 1 năm 2008 với tỷ lệ 36%/mệnh giá - 100 cổ phần được nhận thêm 36 cổ phần mới.

Đồng thời, ITA cũng sẽ trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 14%/mệnh giá - 100 cổ phần được nhận 14 cổ phần mới. Ngày dự kiến giao dịch là 26/6/2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, địa chỉ lô 16 đường 2, Khu công nghiệp Tân Tạo, Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu ITA vào các ngày 21, 22 và 25/5/2009.

Được biết, năm 2009, ITA đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu đạt khoảng 1.100 tỷ đồng và mức phấn đấu là 1.200 tỷ đồng; lợi nhuận thuần sau thuế đạt 300 tỷ đồng; phấn đấu tỷ lệ chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông đạt 20%.