Lỗ lũy kế hơn 1.417 tỷ, cổ phiếu TTF vào diện kiểm soát đặc biệt

HOSE sẽ đưa cổ phiếu Gỗ Trường Thành vào diện kiểm soát kể từ ngày 24/4/2017...

Trụ sở chính công ty.

Hà Anh

18/04/2017 14:22

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF) vào diện kiểm soát và duy trì diện kiểm soát đặc biệt.

Theo đó, HOSE sẽ đưa cổ phiếu Gỗ Trường Thành vào diện kiểm soát kể từ ngày 24/04/2017 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã điều chỉnh lại tại ngày 31/12/2015 là -154,641 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nhập doanh nghiệp của công ty mẹ năm 2015 đã được điều chỉnh lại là -108,585 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 là -1.417,618 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nhập doanh nghiệp của công ty mẹ năm 2016 là -1.271,136 tỷ đồng, căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại Điểm b Khoản 1.1 Điều 23 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE.

Cổ phiếu TTF vẫn thuộc diện kiểm soát đặc biệt, chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận và HOSE sẽ xem xét đưa cổ phiếu TTF ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt/kiểm soát căn cứ theo Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

Như vậy, nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 của TTF có tổng số lũy kế vẫn vượt quá số vốn điều lệ thực góp, HOSE sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với chứng khoán TTF theo quy định.