Phê duyệt phương án cổ phần hoá VINAMED

Cổ phần hoá Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam (VINAMED) theo hình thức bán bớt một phần vốn Nhà nước...

Khi có đủ điều kiện, phải thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Song Hà

16/12/2015 11:39

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt phương án cổ phần hoá Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam (VINAMED) theo hình thức bán bớt một phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.

VINAMED có vốn điều lệ 88 tỷ đồng. Tổng số cổ phần là 8,8 triệu cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó, Nhà nước nắm giữ 1.760.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 17.200 cổ phần, chiếm 0,2% vốn điều lệ; 3,5 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 39,77% vốn điều lệ; 3.522.800 cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư, chiếm 40,03% vốn điều lệ.

Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, căn cứ quy định hiện hành và tình hình thực tế của doanh nghiệp, quyết định và chịu trách nhiệm về mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu. Chỉ đạo VINAMED tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng.

Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổ phiếu của VINAMED trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng được thực hiện theo phương thức bán đấu giá tại sở giao dịch chứng khoán.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại VINAMED là Bộ Y tế.

Thủ tướng cũng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định tiêu chí, phương thức bán và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược bảo đảm đúng theo quy định tại Nghị định số 59/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần và quy định pháp luật liên quan.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 15  người; tổng số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần 14 người; số lao động nghỉ việc sau thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 1 người.