Quý 3/2017 đã cấp 825 mã chứng khoán cho nhà đầu tư ngoại

Trong tháng 9/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 281 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 31 tổ chức và 250 cá nhân...

Tính đến ngày 30/9/2017, số dư mã số giao dịch chứng khoán là 22.304 mã - trong đó, có 3.454 tổ chức và 18.850 cá nhân.

Hà Anh

05/10/2017 20:11

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9 và quý 3/2017.

Theo đó, trong tháng 9/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 281 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 31 tổ chức và 250 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 35 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 10 tổ chức và 25 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 5 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 2 tổ chức và 3 cá nhân.

Tính chung trong quý 3/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 825 cho nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 714 cá nhân và 111 tổ chức. Đồng thời, VSD hủy 13 mã giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 4 cá nhân và 9 tổ chức.

Tính đến ngày 30/9/2017, số dư mã số giao dịch chứng khoán là 22.304 mã - trong đó, có 3.454 tổ chức và 18.850 cá nhân.