CMVietnam bị cưỡng chế thu gần 1,6 tỷ đồng tiền thuế

Nguyên nhân là do CMVietnam có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định...

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu CMS từ đầu năm đến nay - Nguồn: HNX.

Hà Anh

04/09/2019 10:54

Công ty Cổ phần xây dựng và nhân lực Việt Nam - CMVietnam (mã CMS-HNX) công bố quyết định xử lý vi phạm về thuế của Cục Thuế Hà Nội về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối tượng bị cưỡng chế đối với CMS với số tiền là 1.599.932.099 đồng.

Nguyên nhân là do CMVietnam có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định. Đây là số tiền thiếu phải nộp từ quyết định số 36544/QĐ-CT-TKT10 ngày 22/5/2019 của Cục Thuế Hà Nội.

Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là 738,7 triệu đồng; phạt vi phạm hành chính là 449,2 triệu đồng; tiền chậm nộp là 411,96 triệu đồng và tiền chậm nộp là 19.800 đồng.

Trước đó, ngày 22/5/2019, xét kết quả thanh tra thuế thời kỳ 2017, 2018 tại CMVietnam, Cục Thuế Hà Nội ra quyết định số 36544/QĐ-CT-TKT10, trong đó: Phạt do hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, số tiền 2,1 triệu đồng; Phạt 20% số tiền thuế khai sai theo quy định do có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, số tiền 749,49 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là: truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp tăng qua thanh tra, số tiền 3.746.088.698 đồng - trong đó năm 2017 là 3.294.466.700 đồng; Truy thu thuế thu nhập cá nhân tăng qua thanh tra, số tiền 1.372.000 đồng; Tiền chậm nộp, số tiền 411.986.722 đồng. Tiền chậm nộp đã tính đến ngày 19/5/2019. Tổng số tiền phạt, truy thu và chậm nộp lên đến trên 4,91 tỷ đồng.

Được biết, doanh thu thuần bán niên 2019 hợp nhất sau kiểm soát đạt 158,79 tỷ đồng, tăng 6,98% so với trước kiểm toán; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 3,85 tỷ đồng, tăng 3955,84% so với trước kiểm toán (95 triệu đồng) do tại kiểm toán trình bày hồi tố chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu của kỳ kế toán 2017-2018 theo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý vi phạm luật về thuế giá trị hơn 3,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kiểm toán của đưa ra kết luận ngoại trừ. Cụ thể, Các chỉ tiêu "phải thu ngắn hạn của khách hàng"; "phải thu ngắn hạn khác" và "phải trả người bán ngắn hạn" trên Bảng cân đối kế toán ngày 30/6/2019 đang theo dõi một số khoản công nợ dư lâu ngày chưa có đối chiếu xác nhận với số tiền lần lượt là hơn 17 tỷ; 39,85 tỷ và 6,47 tỷ đồng). Tại thời điểm 31/12/2018 là 17,77 tỷ; 21,54 tỷ và 6,03 tỷ đồng).

Ngoài ra, chỉ tiêu Hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 30/6/2019 đang theo dõi số dư chi phí sản xuất dở dang của Công trình Sông Bạc với số tiền là 21,36 tỷ đồng, phát sinh từ năm 2013. Bên kiểm toán chưa nhận được các đánh giá của Ban Tổng giám đốc về khả năng ghi nhận doanh thu của công trình này. Do đó, bên kiểm toán không thể đưa ra ý kiến về khả năng ghi nhận doanh thu tương ứng với giá trị dở dang của công trình này cũng như số dự phòng tổn thất cần trích lập "nếu có".

Như vậy, kiểm toán không thể thu nhập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá ảnh hưởng của các vấn đề nêu trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Tập đoàn cho 6 tháng đầu năm tài chính 2019.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu này từ đầu năm đã giảm 32,10% từ 4.860 đồng/cổ phiếu xuống còn hơn 3.000 đồng/cổ phiếu.