Cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 11-15/11: Nhóm đầu cơ nổi sóng

Tuần vừa qua nhóm cổ phiếu đầu cơ nổi sóng, đặc biệt mã CLG đã có 20 phiên tăng trần liên tiếp dù kết quả kinh doanh 9 tháng báo lỗ gần 170 tỷ đồng...

Thủy Tiên

18/11/2019 06:43

Diễn biến vnindex tuần 11 tháng 11 đến 15 tháng 11

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hose tuần 11 tháng 11 đến 15 tháng 11

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE tuần 11 tháng 11

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE tuần 11 tháng 11

Diễn biến hnxindex tuần 11 tháng 11 đến 15 tháng 11

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hnx tuần 11 tháng 11 đến 15 tháng 11

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HNX tuần 11 tháng 11

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HNX tuần 11 tháng 11

Diễn biến upcomindex tuần 11 tháng 11 đến 15 tháng 11

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên upcom tuần 11 tháng 11 đến 15 tháng 11

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn Upcom tuần 11 tháng 11

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sànUPCOM tuần 11 tháng 11