Cục Thuế Tp. HCM phải thu hồi trên 2.700 tỷ nợ thuế trong 2 tháng cuối năm

Hiện các khoản nợ liên quan đến đất của Tp. HCM đang tăng cao nhất với trên 2.600 tỷ đồng, tăng đến 96% so với thời điểm cuối năm 2018...

Tổng số nợ thuế của Tp. HCM hiện là 11.930 tỷ đồng, tăng gần 34% so với thời điểm 31/12/2018.

Duyên Duyên

14/11/2019 12:51

Trong 2 tháng cuối năm 2019, Cục Thuế Tp. HCM dự kiến sẽ phải thu hồi số nợ thuế lên đến trên 2.700 tỷ đồng mới hoàn thành được nhiệm vụ do Tổng cục Thuế giao.

Theo Cục Thuế Tp. HCM, tính đến hết tháng 10/2019, tổng số nợ thuế tại đơn vị có khả năng thu (số tiền thuế nợ đến 90 ngày và số tiền thuế nợ trên 90 ngày) là 11.930 tỷ đồng, tăng gần 34% so với thời điểm 31/12/2018.

Trong đó, các khoản nợ liên quan đến đất tăng cao nhất, với 2.613 tỷ đồng, tăng 96,09% so với thời điểm cuối năm 2018.

Bên cạnh đó, các khoản nợ thuộc thuế, phí là 5.106 tỷ đồng, tăng 23%; tiền phạt, tiền chậm nộp là 3.782 tỷ đồng, tăng 5,18% so với thời điểm 31/12/2018.

Ngoài ra, kết quả thu nợ thuế của năm 2018 chuyển sang năm 2019 là 6.399 tỷ đồng, đạt 71,85% số nợ 2018 chuyển sang. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 3.711 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 2.688 tỷ đồng.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về đôn đốc thu nộp ngân sách tháng 10 và những tháng cuối năm 2019 với chỉ tiêu giảm nợ trong 3 tháng cuối năm là 4.375 tỷ đồng. Trong tháng 10/2019 Cục Thuế Tp. HCM đã thực hiện thu 1.650 tỷ đồng.

Như vậy, trong 2 tháng cuối năm, nhiệm vụ của Cục Thuế Tp. HCM còn phải thu hồi nợ thuế trên 2.700 tỷ đồng mới hoàn thành được nhiệm vụ thu hồi nợ do Tổng cục Thuế giao.

Mặt khác, tại Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, tình hình nợ đọng thuế đã giảm xuống ở mức 6,9% tổng tợ trên tổng thu nội địa.

Tuy vậy, tình hình nợ đọng thuế vẫn còn cao, tính đến đến 31/8 là 88.253 tỷ đồng. Trong đó tiền nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách là 42.990 tỷ đồng, chiếm 48,7% tổng số tiền nợ thuế.