Mỗi doanh nghiệp thành lập mới ở Việt Nam chỉ có 10 nhân viên

Bình quân mỗi doanh nghiệp thành lập mới ở Việt Nam chỉ có quy mô hơn 10 người...

Các Startup Việt được thành lập có quy mô lao động khiêm tốn so với các nước trên thế giới..

Bạch Dương

29/05/2017 18:26

Số liệu vừa công bố của Tổng cục Thông kê cho biết, trong tháng 5/2017, cả nước có 10.954 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 119.200 tỷ đồng, tăng 9,3% về số doanh nghiệp và tăng 17,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Trong tháng cũng có 1.913 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động lên tới 5.332 doanh nghiệp, tăng 26,8%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước có 50.534 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 485.600 tỷ đồng, tăng 12,9% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Nếu tính cả 710.800 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thì 5 tháng đầu năm 2017 đã có 1,196 triệu tỷ đồng.

Có 13.458 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay lên gần 64.000 doanh nghiệp.

Tổng số lao động của doanh nghiệp mới thành lập là 521.700 người, giảm 1,9% so với cùng kỳ. Như vậy, bình quân mỗi doanh nghiệp mới thành lập chỉ sử dụng khoảng 10,3 lao động tính cả ban lãnh đạo.

Các ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký tăng gồm bất động sản, tài chính ngân hàng, phân phối dịch vụ điện nước và gas, du lịch, dịch vụ lưu trú, công nghiệp chế biến chế tạo và khai khoáng…

Tuy nhiên, số doanh nghiệp hoàn tất giải thể trong 5 tháng đầu năm cũng lên tới 4.685, tăng 0,9% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động cũng ở mức là 32.148 doanh nghiệp, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước và chủ yếu là các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.