“Ngân hàng 0 đồng” bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo

Phiếu tín nhiệm được thể hiện ở ba mức độ: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”...

Cán bộ nhân viên GP.Bank bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý và ban lãnh đạo. Hoạt động này sẽ được tiến hành định kỳ hàng năm.

Thu Ngân

13/11/2015 14:59

Ngày 9/11, Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu (GP.Bank) cho biết đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm nhằm bảo đảm công khai, chính xác và toàn diện trong công tác đánh giá cán bộ.

GP.Bank dự kiến định kỳ hàng năm sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các vị trí chức danh cán bộ quản lý, ban lãnh đạo ngân hàng.

Phiếu tín nhiệm được thể hiện ở ba mức độ: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.

Bà Trần Thị Lệ Nga, Chủ tịch Hội đồng Thành viên GP.Bank cho rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm là một kênh quan trọng để lãnh đạo ngân hàng hoàn thiện mình, cũng như có thêm thông tin để sử dụng cán bộ, kiện toàn bộ máy lãnh đạo.

Sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động thành ngân hàng do Nhà nước làm chủ sở hữu, đây là lần đầu tiên các cán bộ nhân viên GPBank được bỏ phiếu tín nhiệm đối với các cán bộ quản lý tại đơn vị từ phó phòng trở lên.

Trước đó, sau ba lần tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường không thành, ngày 7/7/2015, Ngân hàng Nhà nước đã ra quyết định mua lại bắt buộc toàn bộ cổ phần của GP.Bank với giá 0 đồng, và thực hiện chuyển đổi mô hình.

Sau chuyển đổi và củng cố lại hoạt động, thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến đầu tháng 10/2015, tình hình thanh khoản của GP.Bank đã chuyển biến tốt, với nguồn dự trữ sẵn có đã đạt khoảng 3.000 tỷ đồng.