Phó thủ tướng yêu cầu "quyết liệt" thực hiện cổ phần hoá

Chính phủ đánh giá tiến độ thực hiện tái cơ cấu còn chậm...

Trong quý 3/2015, các bộ ngành phải tiến hành rà soát, phân loại và lập phương án thoái vốn tổng thể đối với khoảng 18.990 tỷ đồng các tập đoàn, tổng công ty đã đầu tư vào 5 lĩnh vực: bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm và quỹ đầu tư.

Ngô Trang

09/07/2015 17:54

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty cần nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã được phê duyệt.

Theo đánh giá của Chính phủ, gần đây cơ chế, chính sách liên quan đến đổi mới tổ chức, hoạt động, quản lý, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã được ban hành tương đối đầy đủ để đổi mới hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu. Việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đạt kết quả tương đối khả quan, giá trị thu về bình quân bằng 1,15 lần giá trị đầu tư.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện tái cơ cấu còn chậm, số lượng doanh nghiệp phải hoàn thành tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước trong 6 tháng cuối năm là khá nhiều.

Chính phủ nhìn nhận, nếu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp không tập trung, quyết liệt thực hiện thì sẽ không hoàn thành được kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước năm 2015 cũng như kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015.

Khẩn trương ra chính sách

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải phân tích làm rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, yếu kém trong công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở đơn vị mình để rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới; khẩn trương ban hành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các cơ chế, chính sách về đổi mới tổ chức quản lý và tái cơ cấu theo kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể, ngay trong tháng 7/2015, các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông theo nhiệm vụ đã được giao, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 dự thảo nghị định, quyết định và báo cáo, bao gồm: Nghị định về công bố thông tin của công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định về tổ chức, quản lý và hoạt động của DNNN trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, phải báo cáo rà soát các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước theo Nghị định số 69/2014;- Nghị định quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định về giám sát, đánh giá hiệu quả công khai thông tin về hoạt động của doanh nghiệp; Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 118/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp về quản lý rừng sản xuất là rừng tự nhiên; chính sách khuyến khích chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ về giống mới…

Tăng tốc cổ phần hóa, thoái vốn

Đặc biệt, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã đề ra, đặc biệt là cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

Cụ thể, trong quý 3/2015, hoàn thành phê duyệt phương án cổ phần hóa 44 doanh nghiệp và ban hành quyết định công bố giá trị 127 doanh nghiệp. Trong quý 4/2015, hoàn thành phê duyệt phương án cổ phần hóa của 127 doanh nghiệp nêu trên.

Tiếp tục thoái vốn đầu tư ngoài ngành và vốn nhà nước ở doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ, vốn nhà nước ở những doanh nghiệp đã cổ phần hóa và bán cổ phần nhưng chưa bán được như phương án đã được phê duyệt.

Đối với những trường hợp đầu tư ngoài ngành đang thua lỗ, càng để lâu càng mất vốn nhà nước thì lãnh đạo doanh nghiệp cần sớm báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để xử lý ngay, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cũng phải khẩn trương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp trực thuộc, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt để thực hiện; trong đó chú ý việc rà soát đất đai, xây dựng phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp phù hợp với nhiệm vụ được giao và quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Những đơn vị đã được phê duyệt Phương án cần khẩn trương triển khai thực hiện.

Trong quý 3/2015, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý ngành, Ngân hàng Nhà nước và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tiến hành rà soát, phân loại và lập phương án thoái vốn tổng thể đối với khoảng 18.990 tỷ đồng các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã đầu tư vào 5 lĩnh vực: bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.