FPT báo lãi hơn 4.850 tỷ đồng trong năm 2018

Doanh thu năm 2018 của FPT đạt 23.214 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ...

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của FPT đạt 3.228 tỷ đồng.

Thủy Diệu

04/02/2019 14:38

Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2018 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 23.214 tỷ đồng và 3.852 tỷ đồng, tương đương 106% và 111% kế hoạch cả năm, tăng 17% và 30% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, trong điều kiện so sánh với số liệu thực tế năm 2017 (không thực hiện điều chỉnh), thì doanh thu trong năm 2018 của FPT giảm 47% và lợi nhuận trước thuế giảm 9%.

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 3.228 tỷ đồng và 2.615 tỷ đồng, tăng 30% và 35% nếu so sánh tương đương, giảm 8% và 11% so với số thực tế cùng kỳ.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.897 đồng, tăng 35% nếu so sánh tương đương, giảm 13% so với số thực tế cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận đạt 16,6%, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ.

Đối với các mảng kinh doanh, FPT cho biết, lĩnh vực công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 13.395 tỷ đồng và 1.519 tỷ đồng, tăng tương ứng 21% và 34% so với cùng kỳ, tương đương 110% và 104% kế hoạch năm. Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu đạt 8.443 tỷ đồng, tăng 35%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.360 tỷ đồng, tăng 27%.

Mảng viễn thông đạt 8.831 tỷ đồng doanh thu, tăng 15%, lợi nhuận trước thuế đạt 1.458 tỷ đồng, tăng 19%.

Năm 2018, thị trường nước ngoài mang về cho FPT 9.097 tỷ đồng doanh thu, tăng 26% và 1.472 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 27% so với năm trước.