HAD sắp chi trả nốt cổ tức theo kiến nghị Kiểm toán Nhà nước, tỷ lệ 54,5%/cổ phiếu

Ngày 31/12 tới, HAD sẽ chi trả cổ tức lần 3 bằng tiền với tỷ lệ 54,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.450 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 9/12/2019...

Trang web của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Hà Anh

26/11/2019 18:55

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (mã HAD-HNX) vừa công bố chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức lần 3 bằng tiền theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Nguồn tiền chi trả là lấy trực tiếp từ Quỹ đầu tư phát triển.

Theo đó, ngày 31/12 tới, HAD sẽ chi trả cổ tức lần 3 bằng tiền với tỷ lệ 54,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.450 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 9/12/2019. Như vậy, với 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HAD sẽ chỉ 21,8 tỷ đồng để chi trả cổ tức lần 3.

Được biết, theo biên bản kiểm toán ngày 20/11/2017, Kiểm toán Nhà nước đã có điều chỉnh giảm nguồn quỹ đầu tư phát triển và tăng khoản phải trả cho các cổ đông số tiền là 81,8 tỷ đồng. Công ty đã điều chỉnh giảm Quỹ đầu tư phát triển này theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước vào Báo cáo tài chính năm 2016.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (tổ chức ngày 28/3/2018) đã thông qua việc chi trả cho cổ đông theo số tiền trên và giao Hội đồng Quản trị công ty căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và các quy định của pháp luật để quyết định thời gian chi trả).

Tháng 10/2018, công ty đã chi trả lần 1 với tỷ lệ 80% với tổng số tiền là 32 tỷ đồng. Lần 2, được công ty chi trả vào tháng 6/2019 với tỷ lệ 70% (1 cổ phiếu được nhận 7.000 đồng/cổ phiếu).

Theo báo cáo tài chính quý 3/2019, HAD báo lãi quý 3 đạt 3,7 tỷ đồng, lũy kế đạt hơn 8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/9/2019, công ty có 25,3 tỷ đồng Quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 8,2 tỷ đồng, hàng tồn kho là hơn 29,8 tỷ đồng.