HVG lên tiếng sau khi thua lỗ lần đầu sau 10 năm thành lập

Công ty Cổ phần Hùng Vương lên tiếng sau khi kiểm toán báo lỗ lên đến 713 tỷ đồng...

Hùng Vương trần tình thua lỗ lần đầu sau 10 năm thành lập.

KIỀU LINH

19/01/2018 10:37

Trong báo cáo kiểm toán mới được công bố năm tài chính 2016-2017 của Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã chứng khoán HVG - HOSE) cho thấy, công ty lỗ sau thuế 713 tỷ đồng.

Trong công văn gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Hùng Vương giải trình, lợi nhuận sau sau thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc cổ đông công ty mẹ sau kiểm toán giảm 580,8 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm, doanh thu hoạt động tài chính tăng và lợi nhuận các công ty liên kết giảm.

Cụ thể, lợi nhuận gộp sau kiểm toán giảm 63,6 tỷ đồng do giảm doanh thu và giá vốn trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF) với số tiền lần lượt 178,5 tỷ đồng và 68,5 tỷ đồng sau kiểm toán. Hiện Hùng Vương là công ty mẹ sở hữu gần 80% vốn cổ phần của Agifish.

Đồng thời, giá vốn tăng do trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trên báo cáo tài chính riêng công ty mẹ với số tiền hơn 11,68 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp bị điều chỉnh tăng 544,75 tỷ đồng do ảnh hưởng tăng dự phòng của công ty mẹ với số tiền hơn 162,89 tỷ đồng và ảnh hưởng của điều chỉnh dự phòng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang số tiền hơn 80,67 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cũng do ảnh hưởng điều chỉnh tăng dự phòng tại Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng số tiền hơn 302 tỷ đồng. 

Cũng theo Hùng Vương, doanh thu hoạt động tài chính tăng nhẹ so với trước kiểm toán hơn 8,65 tỷ đồng là do công ty cấn trừ doanh thu và chi phí tài chính trên báo cáo tài chính hợp nhất tự lập lớn hơn so với số sau kiểm toán là 12,13 tỷ đồng. 

Mặt khác, kiểm toán cũng điều chỉnh giảm do cấn trừ chênh lệch tỷ chưa thực hiện khi trình bày trên báo cáo tài chính đã kiểm toán tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao ta với số tiền hơn 3,38 tỷ đồng.

Lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết giảm hơn 9,84 tỷ đồng do điều chỉnh tăng dự phòng các khoản phải thu.

Trước đó, cuối tháng 10/2017, Công ty Cổ phần Hùng Vương đã công bố báo cáo tài chính năm 2017 do công ty tự lập, với kết quả lỗ sau thuế 63,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được Ernst & Young kiểm toán vừa công bố cho thấy, Hùng Vương lỗ 713 tỷ đồng sau thuế trong năm tài chính 2016 - 2017. Đây là năm đầu tiên công ty ghi nhận thua lỗ kể từ khi thành lập năm 2007, sau đà suy giảm lợi nhuận bắt đầu từ năm 2016.