Kinh tế quý 1/2018 qua các con số

Bức tranh kinh tế quý 1/2018 sáng hơn với mức tăng trưởng GDP đạt 7,38% - cao nhất trong 10 năm gần đây...

Đào Hưng

30/03/2018 15:31

Ảnh 1.

Ảnh 2.

Ảnh 3.

Ảnh 4.

Ảnh 5.

Ảnh 6.

Ảnh 7.

Ảnh 8.

Ảnh 9.

Ảnh 10.

Ảnh 11.

Ảnh 12.

Ảnh 13.