Kinh tế Việt Nam tháng 5/2018 qua các con số

5 tháng đầu năm 2018, kết quả kinh tế, xã hội đã đạt được nhiều thành tựu, tạo đà hoàn thành các chỉ tiêu phát triển cho cả năm...

Đào Hưng

01/06/2018 17:11

Kinh tế Việt Nam tháng 5/2018 qua các con số - Ảnh 1.

Kinh tế Việt Nam tháng 5/2018 qua các con số - Ảnh 2.

Kinh tế Việt Nam tháng 5/2018 qua các con số - Ảnh 3.

Kinh tế Việt Nam tháng 5/2018 qua các con số - Ảnh 4.

Kinh tế Việt Nam tháng 5/2018 qua các con số - Ảnh 5.

Kinh tế Việt Nam tháng 5/2018 qua các con số - Ảnh 6.

Kinh tế Việt Nam tháng 5/2018 qua các con số - Ảnh 7.

Kinh tế Việt Nam tháng 5/2018 qua các con số - Ảnh 8.

Kinh tế Việt Nam tháng 5/2018 qua các con số - Ảnh 9.

Kinh tế Việt Nam tháng 5/2018 qua các con số - Ảnh 10.

Kinh tế Việt Nam tháng 5/2018 qua các con số - Ảnh 11.

Kinh tế Việt Nam tháng 5/2018 qua các con số - Ảnh 12.