Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 11-15/11

TTD, SFN, TCO, HT1, IDC, LHC, HPD, HPP, SGD, AST, NHC và LLM thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

09/11/2019 09:54

TTD, SFN, TCO, HT1, IDC, LHC, HPD, HPP, SGD, AST, NHC và LLM thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 21/11/2019, Công ty Cổ phần Bệnh viện tim Tâm Đức (mã TTD-UpCOM) tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2019.

* Ngày 29/11/2019, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN-HNX) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2019.

* Ngày 25/11/2019, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã TCO-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2019.

* Ngày 22/11/2019, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã HT1-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2019.

* Ngày 03/12/2019, Tổng công ty IDICO – Công ty Cổ phần (mã IDC-UpCOM) chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2019.

* Ngày 27/11/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (mã LHC-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2019 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/11/2019.

* Ngày 28/11/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đoa (mã HPD-UpCOM) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2019.

* Ngày 10/01/2020, Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (mã HPP-UpCOM) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2019.

* Ngày 29/11/2019, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.HCM (mã SGD-HNX) trả tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2019.

* Ngày 08/01/2020, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (mã AST-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2019.

* Ngày 27/11/2019, Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (mã NHC-HNX) chia cổ tức đợt 1/2019 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2019.

* Ngày 16/12/2019, Tổng công ty lắp máy Việt Nam (mã LLM-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 04%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2019.