Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 13-17/01

ISH, TTC, QPH, DPH, CDV và SNC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

12/01/2020 21:33

ISH, TTC, QPH, DPH, CDV và SNC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 26/02/2020, Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (mã ISH-UpCOM) chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2020.

* Ngày 28/02/2020, Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (mã TTC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2020.

* Ngày 22/01/2020, Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong (mã QPH-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2020.

* Ngày 22/01/2020, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (mã DPH-UpCOM) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2020.

* Ngày 10/02/2020, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam (mã CDV-UpCoM) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2020.

* Ngày 13/02/2020, Công ty Cổ phần XNK Thuỷ sản Năm Căn (mã SNC-UpCOM) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2020.