Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 7-11/10

BBS, SSI, C69, KHW, ACS, XLV, SMC, ITS, BTD, WCS, KCE, TNW, SPH, TL4, LCG thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Hà Anh

07/10/2019 21:15

BBS, SSI, C69, KHW, ACS, XLV, SMC, ITS, BTD, WCS, KCE, TNW, SPH, TL4, LCG thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 25/10/2019, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn (mã BBS-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2019.

* Ngày 24/10/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2019.

* Ngày 18/10/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (mã C69-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2019.

* Ngày 18/10/2019, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (mã KHW-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2019.

* Ngày 23/10/2019, Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 (mã ACS-UpCOM) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2019.

* Ngày 30/10/2019, Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà (mã XLV-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2019.

* Ngày 25/10/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 0,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2019.

* Ngày 18/10/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (mã ITS-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 0,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 50 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2019.

* Ngày 25/10/2019, Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức (mã BTD-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2019.

* Ngày 25/10/2019, Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây (mã WCS-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 200%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 20.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2019.

* Ngày 15/11/2019, Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa (mã KCE-UpCOM) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2019.

* Ngày 21/10/2019, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (mã TNW-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 6,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 650 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2019.

* Ngày 25/10/2019, Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - Công ty Cổ phần (mã TL4-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2019.

* Ngày 11/11/2019, Công ty Cổ phần LICOGI 16 (mã LCG-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2019.

* Ngày 01/11/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (mã SPH-UpCOM) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2019.