Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 9-13/9

Hàng lọạt doanh nghiệp thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền trong tuần tới...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

08/09/2019 08:54

VNC, VCW, PHR, VET, BHN, RAL, CTR, NTF, TVW, VNC, MCT, SB1, HJS, SC5, DMC, EMS, HAD, TDC, ALT, SNC, VAV, MCC và BSH thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 26/09/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (mã VNC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019.

* Ngày 20/09/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (mã VCW-UpCOM) tạm ứng cổ tức lần 2/2019 bằng tiền với tỷ lệ 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019.

* Ngày 25/09/2019, Công ty Cổ phần cao su Phước Hoà (mã PHR-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019.

* Ngày 01/10/2019, Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (mã VET-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019.

* Ngày 01/10/2019, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội (mã BHN-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 75,57%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 7.557 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019.

* Ngày 24/09/2019, Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2019 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019.

* Ngày 27/09/2019, Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (mã CTR-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019.

* Ngày 10/10/2019, Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (mã NTF-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019.

* Ngày 22/10/2019, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (mã TVW-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 4,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019.

* Ngày 26/09/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (mã VNC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019.

* Ngày 17/09/2019, Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng (mã MCT-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2019.

* Ngày 20/09/2019, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh (mã SB1-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 04%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2019.

* Ngày 25/09/2019, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu (mã HJS-HNX) thanh toán cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2019.

* Ngày 10/10/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã SC5-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2019.

* Ngày 26/09/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (mã DMC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2019.

* Ngày 10/10/2019, Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty Cổ phần (mã EMS-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2019.

* Ngày 26/09/2019, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (mã HAD-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2019.

* Ngày 26/09/2019, Công ty Cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã TDC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2019.

* Ngày 30/09/2019, Công ty Cổ phần XNK Thuỷ sản Năm Căn (mã SNC-UpCOM) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2019.

* Ngày 26/09/2019, Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình (mã ALT-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2019.

* Ngày 30/09/2019, Công ty Cổ phần XNK Thuỷ sản Năm Căn (mã SNC-UpCOM) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 08% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2019.

* Ngày 30/09/2019, Công ty Cổ phần VIWACO (mã VAV-UpCOM) trả cổ tức lần 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2019.

* Ngày 07/10/2019, Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (mã MCC-HNX) chi cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 01%; Trả tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 03%/cổ phiếu – tổng tỷ lệ là 4%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2019.

* Ngày 25/09/2019, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội (mã BSH-UpCOM) tạm ứng cổ tức lần 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2019.