Ngân hàng đẩy cao tăng trưởng cho vay phục vụ đời sống

Mức tăng trưởng cho vay phục vụ đời sống cao hơn gấp đôi tăng trưởng tín dụng chung đối với nền kinh tế...

Dư nợ cho vay tiêu dùng của 12 công ty tài chính đến cuối 2018 đạt 89.384 tỷ đồng.

Lam Giang

12/03/2019 22:06

Theo số liệu của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước, trong năm 2018, mặc dù tăng trưởng tín dụng chung ở mức thấp nhưng có những lĩnh vực vẫn có tốc độ cao, đặc biệt ở cho vay phục vụ đời sống và tiêu dùng.

Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho biết, tính đến cuối tháng 12/2018, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt 7.211.457 tỷ đồng, tăng 13,93% so với cuối 2017.

Dù mức tăng trưởng thấp so với bốn năm trở lại đây, nhưng trong đó dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2018 tăng khá cao, với 21,4% và đạt 1,78 triệu tỷ đồng.

Đáng chú ý, toàn hệ thống có 78 tổ chức tín dụng tham gia cho vay phục vụ đời sống với dư nợ vay đạt khoảng 1.416.933 tỷ đồng, chiếm 19,65% trong tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế, với mức tăng trưởng lên tới 29,38% so với thời điểm cuối năm 2017.

Trong cơ cấu cho vay phục vụ đời sống, dư nợ dài hạn chiếm tỷ trọng tới 78%.

Riêng dư nợ cho vay tiêu dùng của 12 công ty tài chính đến cuối 2018 đạt 89.384 tỷ đồng.