Quý 1/2018, doanh thu tăng nhưng lãi của Petrolimex lại giảm 10% so với cùng kỳ

Kết thúc quý 1, doanh thu của Petrolimex đạt 45.430 tỷ đồng, tăng 27% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.003 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ ...

Tính đến ngày 31/3/2018, Petrolimex có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 5.391 tỷ đồng và 953 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển.

Hà Anh

04/05/2018 09:48

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (mã PLX-HOSE) vừa công bố báo cáo kinh doanh quý 1/2018.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 45.430 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước - trong đó, doanh thu bán hàng đạt 45.137 tỷ, doanh thu cung cấp dịch vụ đạt hơn 303 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.003 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ - trong đó lãi ròng của cổ đông công ty mẹ hơn 898 tỷ đồng.

Theo giải trình từ PLX, lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Tập đoàn giảm 10% so với cùng kỳ chủ yếu do ảnh hưởng từ hoạt động tài chính.

Cụ thể: cổ tức, lợi nhuận được chia từ công ty con, công ty liên kết giảm 52 tỷ đồng so với cùng kỳ do kế hoạch chia cổ tức của các công ty con, công ty liên kết chưa thực hiện. Tuy nhiên, khoản này không ảnh hưởng tới lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn.

Trong khi quý 1/2017 tỷ giá biến động theo chiều hướng giảm, lãi suất ổn định nên phát sinh lãi hoạt động tài chính. Vì vậy, quý 1/20148, công ty mẹ lỗ chênh lệch tỷ giá và tăng chi phí tài chính làm giảm lợi nhuận so với cùng kỳ, đồng thời ảnh hưởng đến lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn.

Tính đến ngày 31/3/2018, tổng tài sản của Tập đoàn đạt 64.803 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 24.252 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 5.391 tỷ đồng và 953 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Được biết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua kết quả kinh doanh 2018 với doanh thu thuần đạt 158.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 5.000 tỷ đồng; cổ tức 12% và 30% cho năm 2017.

Về quỹ tiền lương và thù lao của của Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2018 - trong đó, tổng quỹ lương và thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị là hơn 9,96 tỷ đồng; hơn 4 tỷ đồng cho thành viên Ban kiểm soát.

Như vậy theo phương án này, đại diện phần vốn Nhà nước tại Petrolimex là Bộ Công Thương đang nắm giữ 981,68 triệu cổ phiếu (tương đương 84,71% vốn điều lệ) sẽ nhận được 2.945 tỷ đồng tiền cổ tức năm 2017; cổ đông chiến lược nước ngoài lớn nhất của Petrolimex là JX Nippon sẽ nhận được 310 tỷ đồng và các cổ đông khác sẽ nhận được 220,7 tỷ đồng.