Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm "phá đỉnh"

2018 là năm thứ tư liên tiếp, cả nước có lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký đạt kỷ lục...

Đào Hưng

03/01/2019 10:19

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 1.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 2.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 3.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 4.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 5.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 6.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 7.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 8.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 9.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 10.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 11.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 12.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 13.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 14.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 15.

Số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam lại có một năm phá đỉnh - Ảnh 16.