Sẽ xử lý nợ xấu ngân hàng yếu kém theo phương án riêng

Nợ xấu thống kê và công bố tới đây có thể không còn bao gồm phần của các ngân hàng thương mại yếu kém...

Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho VAMC và nợ xấu đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3%.

Thuỳ Duyên

27/02/2017 10:58

Thủ tướng vừa ký Nghị quyết số 27/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 của hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 8/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Chương trình hành động này đề ra các định hướng nội dung cho các bộ ngành, về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Về vấn đề nợ xấu, chương trình hành động của Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và nợ xấu đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3%.

Đáng chú ý, mức mục tiêu dưới 3% nói trên được chú giải không bao gồm nợ xấu của các ngân hàng thương mại yếu kém - được Chính phủ phê duyệt xử lý theo phương án riêng.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước đề cập thời gian gần đây, đến hết năm 2016, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng vẫn ở mức cao, trong đó tập trung chủ yếu ở các ngân hàng thương mại yếu kém. Việc xử lý gặp khó khăn do một phần trong đó liên quan đến các vụ án lớn đang được xét xử.

Ngoài nội dung trên, chương trình hành động của Chính phủ cũng hướng đến mục tiêu tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay trung bình trong nước có tính cạnh tranh so với mức lãi suất cho vay trung bình trong nhóm ASEAN-4.

Về tổng thể, Ngân hàng Nhà nước được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với nguyên tắc thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô; quản lý hiệu quả thị trường ngoại tệ, thị trường vàng; tăng dự trữ ngoại hối nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế; điều hành tín dụng phù hợp, chú trọng các lĩnh vực ưu tiên gắn với nâng cao chất lượng tín dụng.

Chính phủ cũng yêu cầu, ngay trong quý 1/2017, Ngân hàng Nhà nước xây dựng đề án chống đô la hóa và vàng hóa trong nền kinh tế, trình Thủ tướng Chính phủ.

Về triển khai nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại thị trường tài chính, trọng tâm là các tổ chức tín dụng, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao năng lực quản trị của các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế; từng bước xử lý và xóa bỏ tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo trong các tổ chức tín dụng có liên quan; đẩy mạnh thoái vốn ngoài ngành của các ngân hàng thương mại.

Chính phủ đặt yêu cầu, đến năm 2020, các ngân hàng thương mại cơ bản có mức vốn tự có theo chuẩn mực của Basel 2, trong đó ít nhất 12-15 ngân hàng thương mại áp dụng thành công Basel 2 (phương pháp tiêu chuẩn trở lên).

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước khẩn trương tổ chức thực hiện đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 sau khi được phê duyệt; hoàn thành cơ bản việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu bằng các hình thức phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và ổn định, an toàn hệ thống.

Ngân hàng Nhà nước được giao chủ trì xây dựng và trình ban hành Luật cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu trong năm 2017.