VIB dự kiến chia cổ tức và cổ phiếu thưởng 44,6%

Ngày 12/4/2017, Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa công bố tài liệu dành cho Đại hội cổ đông được tổ chức vào ngày 27/4/2017 tại Hà Nội...

Theo VIB, năm 2017 sẽ là một năm triển vọng khi Ngân hàng tập trung vào mục tiêu tăng trưởng bền vững, mở rộng quy mô.

Thùy Linh

12/04/2017 15:19

Ngày 12/4/2017, Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa công bố tài liệu dành cho Đại hội cổ đông được tổ chức vào ngày 27/4/2017 tại Hà Nội.

Năm 2016, VIB đã đạt được nhiều kết quả an toàn hiệu quả, trong đó chú trọng việc duy trì, phát triển nguồn doanh thu có tính bền vững, quản lý chi phí và quản trị rủi ro hiệu quả. The đó, lợi nhuận trước thuế đạt 702 tỷ, đạt 104% kế hoạch; Tổng tài sản đạt 104,5 nghìn tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch; Tăng trưởng tín dụng đạt xấp xỉ 70 nghìn tỷ, tăng 25% trong 2 năm liên tiếp.

Trong năm 2016 VIB đã mua lại 30% dư nợ bán cho VAMC, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%. Nguồn vốn huy động tốt, các chỉ số an toàn như tỷ lệ LDR và tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn lần lượt ở mức 65,6% và 47,1%, đều nằm trong ngưỡng an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Hệ số an toàn vốn tối thiểu CAR đạt 13,5%.

Bên cạnh đó năm 2016, VIB tiếp tục được sự ghi nhận của các định chế hàng đầu quốc tế và các cơ quan quản lý nhà nước. Sức mạnh tài chính của VIB được xếp ở nhóm cao nhất trong 3 năm liên tiếp (2014, 2015, 2016) bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s. VIB liên tiếp 2 năm liền được tổ chức uy tín The Banker của Vương quốc Anh trao giải thưởng là ngân hàng tiêu biểu duy nhất của Việt Nam.

Tiếp nối 2 năm 2014 và 2015 với chính sách chia cổ tức và cổ phiếu thưởng ở mức cao ở mức 23% và 25%, năm 2016 Hội đồng Quản trị VIB trình đại hội đồng cổ đông duyệt kế hoạch chi trả cổ tức và cổ thưởng cho cổ đông  hiện hữu tối đa 44,6% vốn điều lệ, trong đó dự kiến chia cổ tức tiền mặt 5% (tuỳ thuộc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước) và cổ phiếu thưởng 39,6% (bao gồm từ lợi nhuận luỹ kế 3,5%, tăng vốn từ quỹ thặng dư 20,5%, quỹ bổ sung vốn điều lệ 15,6%).
 
Một phương án khác được trình đại hội đồng cổ đông lựa chọn là không chia cổ tức bằng tiền mặt và tăng tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng lên 44,6% (bao gồm từ lợi nhuận luỹ kế 8,5%, tăng vốn từ quỹ thặng dư 20,5%, quỹ bổ sung vốn điều lệ 15,6%).

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị trình đại hội đồng cổ đông kế hoạch chia cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhận viên 0,4% trên vốn điều lệ, tương đương gần 23 tỷ đồng.

Các phương án tăng vốn điều lệ trên nhằm chuyển đổi cho VIB một vị thế mới về quy mô vốn điều lệ, sẵn sàng đáp ứng các chỉ số an toàn về vốn và thanh khoản cho hoạt động kinh doanh.

Theo VIB, năm 2017 sẽ là một năm triển vọng khi Ngân hàng tập trung vào mục tiêu tăng trưởng bền vững, mở rộng quy mô. Đi kèm với kế hoạch chia cổ tức và tăng vốn này là kế hoạch kinh doanh 2017, bao gồm kế hoạch tăng trưởng dư nợ theo 2 phương án: (1) tăng trưởng 16% như được Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt, và(2) tăng trưởng 32% như dự kiến của Ban điều hành dựa trên năng lực quản trị rủi ro và định hướng ưu tiên tăng trưởng của nền kinh tế, tuỳ theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

VIB cũng dự kiến lợi nhuân trước thuế dự kiến 750 tỷ; Huy động vốn thị trường 1 trên 80.000 tỷ; Tổng tài sản 120.000 tỷ; Dư nợ VAMC giảm tối thiểu và luôn duy trì nợ xấu dưới 3,0%.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị cũng đề xuất kế hoạch huy động vốn cấp 2 có thời hạn có thể lên đến 10 năm, với khối lượng tối đa 7.000 tỷ nhằm tăng cường hệ số CAR và các chỉ số an toàn khác cho nhu cầu hoạt động kinh doanh.

Đơn vị: tỷ VNĐ, %

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2017

Thực hiện 2016

Tăng/giảm so với 2016 (%)

Lợi nhuận trước thuế

750

702

7%

Dư nợ không gồm trái phiếu, phương án 1

79.436

60.180

32%

Dư nợ không gồm trái phiếu, phương án 2

69.808

60.180

16%

Vốn huy động từ khách hàng

80.000

59.261

35%

Tỷ lệ nợ xấu

<3%

2,58%

 

Đầu tư tài sản

341

163

109%

Vốn điều lệ

PA 1 - 7.903

PA2 - 8.185

5.644

 

Tổng tài sản

120.000

104.517

15%