PV GAS tăng vốn điều lệ lên 19.139 tỷ đồng

PV GAS vừa tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2017...

Cũng tại Đại hội, PV GAS đã trình thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ PV GAS.

Phan Huyền

24/04/2017 16:00

PV GAS vừa tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2017. Tham dự Đại hội, có các đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam…cùng hơn 300 cổ đông và người đại diện cổ đông, hiện nắm giữ 1.866.945.190 cổ phần, tương ứng 97,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV GAS.

Theo đó, PV GAS đã trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các tờ trình về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017; Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát; tăng vốn điều lệ của PV GAS lên 19.139 tỷ đồng, cổ tức đạt 40% trong năm 2016.

Năm 2016 là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển 5 năm 2016 - 2020 trong chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của PV GAS.

Cũng tại Đại hội, PV GAS đã trình thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ PV GAS: bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh “Cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện, công trình khí hoặc liên quan đến khí” vào điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của PV GAS.

Nội dung này nhằm tạo điều kiện để PV GAS định hướng phát triển thị trường bán lẻ và quảng bá thương hiệu Petrovietnam Gas, mở rộng thị trường bán lẻ LPG dân dụng và xây dựng chiến lược bán lẻ LPG giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025.

Với tỷ lệ cổ đông tham dự tán thành trên 99 đến 100%, tất cả các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên PV GAS 2017 đã kết thúc thể hiện niềm tin của cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa PV GASlà cánh chim đầu đàn của ngành công nghiệp khí Việt Nam.