Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư gần 2.400 tỷ đồng

Tính đến hết năm 2016, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư 2.389 tỷ đồng...

Quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn còn dư gần 2.400 tỷ đồng.

Bạch Dương

11/02/2017 17:38

Bộ Tài chính vừa thông báo về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu quý 4/2016 và cả năm 2016.

Theo đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 1/1/2016 là 3.970,063 tỷ đồng. Năm 2016, số dư lần lượt được sử dụng với mức trích lập khác nhau tại các thời điểm.

Cụ thể, số dư Quỹ này tại thời điểm 31/3/2016 (quý 1) là 3.787,147 tỷ đồng, số dư Quỹ tại thời điểm 30/6/2016 (quý 2) là 1.495,432 tỷ đồng, số dư Quỹ tại thời điểm 30/9/2016 (quý 3) là 2.175,134 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong quý 4 là 1.399,036 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ trong quý 4 là 1.187,252 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ dương trong quý 4 là 3,077 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ âm trong quý 4 là 103 triệu đồng.

Số dư Quỹ BOG đến hết quý 4 và cả năm 2016 là 2.389,891 tỷ đồng.