Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước phải xong trước 15/12

Đến hết tháng 10/2016, Việt Nam chỉ còn 718 doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động trong 19 ngành, lĩnh vực...

Báo cáo tại hội nghị của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước đầu tuần này,  Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cho biết, đến nay tổng số doanh nghiệp  Nhà nước sắp xếp lại là 6.010 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 4.508 doanh nghiệp.

Nguyên Hà

10/12/2016 16:52

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có chỉ đạo về tiến độ hoàn thành đề án tái cơ cấu doanh nghiệp  Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Theo văn bản của Văn phòng Chính phủ gửi các bộ ngành và đơn vị liên quan, để hoàn thiện đề án và dự thảo quyết định của Thủ tướng về tái cơ cấu doanh nghiệp  Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2016-2020, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính trước ngày 15/12/2016, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính rà soát, đối chiếu với nội dung tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước nêu trong kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế 2016 - 2020 của Chính phủ để bổ sung thêm các đánh giá, nhận định; cụ thể hóa các nội dung về mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp  Nhà nước giai đoạn 2016-2020. 

Báo cáo tại hội nghị của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước đầu tuần này,  Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cho biết, nếu tính cả số doanh nghiệp sắp xếp trong 10 tháng đầu năm 2016 là 60 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 48 doanh nghiệp, thì đến nay tổng số doanh nghiệp  Nhà nước sắp xếp lại là 6.010 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 4.508 doanh nghiệp.

Sau 15 năm (từ 2001), từ chỗ cả nước có khoảng 6.000 doanh nghiệp Nhà nước, dàn trải trên 60 ngành, lĩnh vực, thì đến hết tháng 10/2016, Việt Nam chỉ còn 718 doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động trong 19 ngành, lĩnh vực.