Hà Nội tinh giản biên chế chủ yếu là người...nghỉ hưu

Đối tượng chủ yếu nằm trong diện tinh giản biên chế của Hà Nội không phải qua công tác đánh giá cán bộ, công chức...

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng báo cáo công tác biên chế trước Hội đồng nhân dân thành phố chiều 6/12.

Song Hà

07/12/2016 09:05

“Tinh giản biên chế của Hà Nội chủ yếu là với người về hưu chứ không phải qua công tác đánh giá cán bộ”. Đánh giá được đưa ra trong bao cáo thẩm tra tờ trình về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2017 tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng Nhân dân thành phố.

Báo cáo trước Hội đồng nhân dân thành phố chiều 6/12, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng, cho biết về sắp xếp, kiện toàn tổ chức, thành phố đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 22 sở và tương đương, sau sắp xếp giảm từ 204 phòng xuống 158 phòng, giảm 46 phòng. Thành phố đã giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. Số trưởng, phó phòng dôi dư được giảm dần trên cơ sở nghỉ hưu, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm ở những vị trí thích hợp.

Cùng đó, sắp xếp các cơ quan hành chính, hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố, giảm từ 401 đơn vị xuống 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị, tương ứng 30,2%.

Về biên chế công chức hành chính năm 2017, thành phố thực hiện theo đúng số biên chế mà Chính phủ giao là 9.116 công chức.

Thẩm tra tờ trình, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Hoài Nam cho biết, năm 2016 số biên chế hành chính, sự nghiệp các đơn vị sử dụng cơ bản không vượt so với số biên chế được Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Tuy nhiên, một số vấn đề tồn tại được ông Nam chỉ ra đó là còn một số đơn vị sử dụng biên chế thấp hơn chỉ tiêu được giao nhưng vẫn sử dụng hợp đồng lao động thực hiện công tác chuyên môn và vượt chỉ tiêu được giao, thậm chí nghị quyết không giao nhưng đơn vị tự ký.

Đặc biệt, theo cơ quan thẩm tra, các đơn vị chưa có tiêu chí định lượng trong việc đánh giá công chức, viên chức. Việc tinh giản biên chế của các đơn vị thì đối tượng chủ yếu là về hưu chứ không phải qua công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dẫn đến việc tinh giản biên chế còn gặp rất nhiều khó khăn.

Về kết quả thực hiện biên chế, UBND thành phố đã giao biên chế cho các đơn vị theo đúng Nghị quyết số 07 của Hội đồng nhân dân thành phố. Số thực hiện tính đến ngày 1/10 đều thấp hơn số Hội đồng nhân dân thành phố Nội giao. Cụ thể, với biên chế hành chính, gồm biên chế công chức số giao 9.267 công chức nhưng số thực hiện chỉ là 8.807 công chức; lao động hợp đồng số giao 1.766 chỉ tiêu, số thực hiện 1.561 người.

Về biên chế sự nghiệp, số giao biên chế viên chức là 133.793 nhưng số thực hiện là 124.970 người; số giao lao động hợp đồng 20.983 nhưng số thực hiện là 16.051 người.

Để đẩy nhanh tinh giản biên chế, ngoài việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, chuyển đổi sang doanh nghiệp, công ty cổ phần, xã hội hoá, thành phố đang xây dựng cơ chế đặc thù để khuyến khích các đối tượng tự nguyện nghỉ tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.