Hội nghị Trung ương 14: Hoàn thiện công tác nhân sự

Giới thiệu thêm một số ủy viên Trung ương khóa 11 thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa 12...

Tổng bí thư đề nghị Trung ương nghiên cứu tờ trình của Bộ Chính trị một cách kỹ lưỡng, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 trình Đại hội 12.

Minh Châu

11/01/2016 13:33

Sáng 11/1, hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. 

Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, theo chương trình, hội nghị lần này sẽ bàn về các nội dung: thảo luận, thông qua chủ trương ký Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa 12; thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội 12.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, với nội dung chương trình trên đây, hội nghị Trung ương lần này thời gian họp không dài, nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo Tổng bí thư, tại hội nghị Trung ương 12 và hội nghị Trung ương 13 (khóa 11), Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định những nội dung quan trọng của công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, bao gồm việc đề cử các nhân sự mới tham gia lần đầu (cả chính thức và dự khuyết); đề cử các ủy viên Trung ương khóa 11 tái cử khóa 12 và đề cử nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12.

Đồng thời, tại hội nghị Trung ương 13, các ủy viên Trung ương khóa 11 đã viết phiếu giới thiệu các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi ứng cử vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Sau hội nghị Trung ương 13, trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương, ý kiến giới thiệu của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ và thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa 12 bao gồm các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi và trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa 12.

Tiếp thu ý kiến của Trung ương tại hội nghị Trung ương 13, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị cũng đã nghiên cứu, xem xét, cân nhắc và đề nghị giới thiệu thêm một số ủy viên Trung ương khóa 11 thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa 12.

Tổng bí thư đề nghị Trung ương nghiên cứu tờ trình của Bộ Chính trị một cách kỹ lưỡng, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 trình Đại hội 12, đồng thời xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 12.

Hội nghị sẽ diễn ra từ 11-13/1/2016.