Khoán xe công với loạt sếp doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính

Các chức danh như chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng giám đốc thuộc đối tượng khoán kinh phí xe công...

Bộ Tài chính đi đầu trong công tác khoán kinh phí xe công.

Bạch Huệ

19/12/2016 13:55

Bộ Tài chính vừa có Thông báo số 790 thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng về việc tiếp tục sắp xếp, triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ôtô công.

Theo Bộ Tài chính, qua thời gian áp dụng Quyết định số 1997 quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính và chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) thuộc Bộ Tài chính, đến nay đã đạt được những kết quả nhất định.

Để tiếp tục mở rộng, phát huy hiệu quả việc khoán xe công, Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo về việc tiếp tục sắp xếp, triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ôtô công để thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính (Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) cần khẩn trương rà soát, xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ôtô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức.

Trường hợp các chức danh không có tiêu chuẩn đưa đón xe công từ nơi ở đến nơi làm việc đang được bố trí sử dụng xe, đề nghị các đơn vị chấn chỉnh, thực hiện đúng theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ chủ sở hữu (Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam) cần ban hành cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ôtô đối với các chức danh được sử dụng xe ôtô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc (Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc) phù hợp với quy định hiện hành.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện, báo cáo Bộ trước ngày 31/12/2016.

Ngoài ra, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trên phải xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ôtô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức.

Đối với doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối mà Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu (Tập đoàn Bảo Việt). Bộ Tài Chính đề nghị Hội đồng quản trị triển khai việc khoán kinh phí sử dụng xe ôtô đối với một số chức danh được sử dụng xe ôtô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp.

Với các Cục, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính Giao Cục Kế hoạch-Tài chính và Vụ Tổ chức cán bộ, xây dựng và thực hiện phương án điều chuyển xe ôtô, lái xe về quản lý tập trung tại đoàn xe thuộc Văn phòng Bộ.

Đối với các đơn vị sự nghiệp còn lại, Bộ Tài chính yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ôtô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức; Giao Cục Kế hoạch- Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo chung tình hình triển khai thực hiện báo cáo trước 15/01/2017.

Trước đó, Bộ Tài chính đã thực hiện khoán kinh phí đưa đón xe công từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại với các chức danh từ Tổng cục trưởng trở lên.

Mức khoán kinh phí đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày được xác định theo công thức: Mức khoán đưa đón = đơn giá khoán x số km khoán x 2 lượt x số ngày làm việc của tháng.

Theo tính toán, tiền xe đưa đón cho 6 vị thứ trưởng là 44,2 triệu đồng một tháng.