Ngân sách chi gần 110.000 tỷ trả nợ, viện trợ sau 9 tháng

Bội chi ngân sách đã lên tới 154.600 tỷ đồng sau 9 tháng năm 2016...

Ngân sách đang phải chi lớn tra gánh nặng trả nợ quốc gia.

Bạch Dương

29/09/2016 14:47

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 9 tháng năm 2016, tổng thu ngân sách đạt 665.200 tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 536.300 tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 28.400 tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 97.400 tỷ đồng.

Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt thấp chủ yếu do ảnh hưởng của giá dầu giảm và tác động của chuyển hướng thương mại, chuyển dịch cơ cấu hàng hóa nhập khẩu khi tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTAs) làm giảm nguồn thu ngân sách Trung ương.

Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 54.500 tỷ đồng, tăng 9% so với dự toán năm. Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 106.100 tỷ đồng. Thuế thu nhập cá nhân 46.700 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường đạt 28.200 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 108.400 tỷ đồng. Riêng thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 136.200 tỷ đồng, chỉ bằng 53,1% dự toán năm do các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu, khí, than, khoáng sản và thủy điện gặp khó khăn.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước ước tính đạt 819.400 tỷ đồng, bằng 64,4% dự toán năm. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 130.200 tỷ đồng. Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 574.200 tỷ đồng.

Đặc biệt, ngân sách dùng để chi trả nợ và viện trợ đạt 109.800 tỷ đồng, bằng 70,8% so với kế hoạch.

Tính đến ngày 15/9, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước tính đạt 51% dự toán năm, vốn trái phiếu Chính phủ đạt 40% dự toán được giao.

Như vậy, mức bội chi ngân sách đã lên tới 154.600 tỷ đồng sau 9 tháng năm 2016.