Nhiều nơi cán bộ vi phạm quyền làm chủ của dân

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá công tác tham gia xây dựng chính quyền địa phương...

Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim.

Nguyễn Lê

03/02/2016 07:01

Tình trạng cán bộ công chức Nhà nước còn quan liêu, mất dân chủ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, cũng như tình trạng lợi dụng dân chủ, vi phạm kỷ cương pháp luật còn xảy ra ở nhiều nơi.

Nhận định này được nêu tại báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trình bày báo cáo tại hội nghị toàn quốc về hoạt động của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân chiều 2/2 là Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Vũ Trọng Kim.

Ông Kim khẳng định, hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư, xây dựng chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, một bộ phận cán bộ, công chức nhà nước chưa nhận thức đầy đủ và chưa chủ động phối hợp hoặc phối hợp còn chưa thật chặt chẽ, hiệu quả với Mặt trận trong một số lĩnh vực công tác. Thông tin hai chiều giữa mặt trận với chính quyền chưa thường xuyên, do vậy đã làm hạn chế kết quả của việc phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chính quyền các cấp trong thời gian vừa qua.     

Tình trạng cán bộ công chức Nhà nước còn quan liêu, mất dân chủ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, cũng như tình trạng lợi dụng dân chủ, vi phạm kỷ cương pháp luật còn xảy ra ở nhiều nơi, ông Kim nhấn mạnh.

Hạn chế tiếp theo được nêu tại báo cáo là hiệu quả giám sát của nhân dân và của Mặt trận Tổ quốc nhìn chung còn chưa cao. Một số nơi hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp.  

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận để đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là ở xã, phường, thị trấn nhằm động viên sức mạnh đoàn kết sáng tạo của các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ông Kim cũng đề nghị các cơ quan liên quan cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri để lắng nghe được nhiều ý kiến chân thực của cử tri, của các tầng lớp nhân dân ở địa phương; đồng thời, giải quyết kịp thời những nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân còn được đề nghị phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ và nhân dân; trong việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân bầu; trong việc giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, của cán bộ, đảng viên, công chức...

 Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, nhất là về kinh phí hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, để Mặt trận Tổ quốc hoạt động thực sự có hiệu quả hơn, góp phần tăng cường giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước theo đúng tinh thần Hiến pháp năm 2013.