Nhìn lại 97 năm Cách mạng Tháng Mười

Những sự nghiệp vĩ đại quốc tế đều khó tránh khỏi những thiếu sót và tổn thất đáng tiếc...

GS. Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam.

GS. Đào Nguyên Cát

07/11/2014 16:07

“Liên Xô và cả hệ thống xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ cách đây 23 năm. Cuộc cách mạng đó cũng có thiếu sót, thậm chí những thiếu sót và tổn thất nghiêm trọng”, GS. Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam, nêu trong bài viết nhìn lại 97 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Sau đây là nội dung bài viết của ông.

Hôm nay, những người lao động và tiến bộ trên toàn thế giới kỷ niệm 97 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.


Ngày 7/11/1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công là một sự kiện lịch sử, đánh dấu sự ra đời của nước Nga Xô Viết .

Đó là cuộc cách mạng vĩ đại mang tầm vóc thế giới đứng về người lao động và tiến bộ, đúng như Hồ Chí Minh khẳng định : “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười Nga chiếu sáng năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có một cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Từ nước Nga đế quốc, lạc hậu đã trở thành một liên bang Xô Viết, và Liên Xô đã trở thành một nước xã hội chủ nghĩa hùng cường, mang đến đời sống tốt đẹp cho người dân.

Liên Xô đã góp phần vào thắng lợi của cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai, phá tan chủ nghĩa thực dân mới, mở ra cao trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, phe xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô đã hình thành.

Đó là ý nghĩa vĩ đại quốc tế của Cách mạng Tháng Mười Nga.

Trải qua 74 năm tồn tại, Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ, do cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan:

- Chủ quan, giáo điều về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Chủ nghĩa xã hội chưa hoàn thiện về mô hình của một hình thái kinh tế xã hội hoàn chỉnh nên chưa phát huy hết vai trò của Liên Xô và cả hệ thống xã hội chủ nghĩa, mà gần 100 năm qua các nhà khoa học và chính trị gia mác xít không kịp thời bổ sung, hoàn thiện.

Có những nước đã giành được độc lập trước Cách mạng Tháng Mười Nga. Sau Cách mạng Tháng Mười Nga, cũng có những nước giành được độc lập, không nhờ sự giúp đỡ của Cách mạng Tháng Mười. Đối với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga thật vĩ đại, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giành độc lập và thống nhất Tổ quốc; xây dựng và  phát triển kinh tế, văn hoá của đất nước.

Liên Xô và cả hệ thống xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ cách đây 23 năm. Cuộc cách mạng đó cũng có thiếu sót, thậm chí những thiếu sót và tổn thất nghiêm trọng.

Tôi không bào chữa cho những thiếu sót đó.

Chỉ nói rằng, trong lịch sử loài người, những sự nghiệp vĩ đại quốc tế đều khó tránh khỏi những thiếu sót và tổn thất đáng tiếc, kể cả những cuộc thánh chiến lịch sử.

Hôm nay, sau gần 100 năm, nhìn lại lịch sử Cách mạng Tháng Mười Nga, là người Việt Nam, tôi xin ghi nhớ ý nghĩa vĩ đại của cuộc Cách mạng vĩ đại này do Lê Nin tổ chức và lãnh đạo; và cảm ơn Cách mạng Tháng Mười Nga về con đường giải phóng và thống nhất Tổ quốc Việt Nam.

C.Mác đã nói đến mô hình chủ nghĩa xã hộị. Thế giới cũng đã có nhiều mô hình về chủ nghĩa xã hội. Mong rằng các nhà chính trị, các nhà khoa học và cả dân tộc Việt Nam cùng nhau xây dựng thành công nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh tiến lên chủ nghĩa xã hội, phù hợp với đặc điểm Việt Nam và xu thế phát triển của thế giới.