Số doanh nghiệp Việt Nam “cải tử hoàn sinh” tăng mạnh

Trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam có 20.510 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động...

Theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 9 tháng đầu năm nay ở hầu hết các ngành, lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Bạch Dương

29/09/2016 18:47

Trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam có 20.510 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 59,6% so với cùng kỳ (9 tháng năm 2015 tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014), nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng đầu năm lên con số gần 102.000.

Số liệu này được trích từ báo cáo về tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 9 và 9 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê.

"Điều này cho thấy khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đã phát huy hiệu quả, giúp doanh nghiệp tìm thấy hướng đi, cơ hội phát triển mới", báo cáo nêu.

9 tháng, hơn 81 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Cũng theo báo cáo nói trên, tháng 9/2016, cả nước có 8.047 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 76.200 tỷ đồng, giảm 13,3% về số doanh nghiệp nhưng tăng 7,3% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 23,8%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới là 71.500 người, giảm 36,7% so với tháng trước.

Trong tháng 9, cả nước có 1.799 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; 5.426 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 6,6%; có 886 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, giảm 16,2% so với tháng trước.

Luỹ kế 9 tháng, cả nước có 81.451 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 629.100 tỷ đồng, tăng 19,2% về số doanh nghiệp, và tăng 49,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng là 928.700 người, bằng 92,9% cùng kỳ.

Theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 9 tháng đầu năm nay ở hầu hết các ngành, lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, một số ngành tăng mạnh cả về số doanh nghiệp và số vốn đăng ký, như kinh doanh bất động sản tăng 99,1% về số doanh nghiệp và tăng 242,5% về vốn đăng ký; thông tin và truyền thông tăng 14,5% và tăng 173,9%; sản xuất, phân phối điện, nước, gas tăng 19,2% và tăng 113,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 23,1% và tăng 110,7%; hoạt động dịch vụ khác tăng 40,3% và tăng 112,5%.

Có một ngoại lệ là lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi và giải trí, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng lại giảm 32,6% so với cùng kỳ năm trước; số vốn đăng ký cũng giảm 23,2%.

Mỗi ngày 198 doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động

Tuy nhiên, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 9 tháng là 8.365 doanh nghiệp, tăng 20,2% so với cùng kỳ. Trong đó, có 7.812 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 93,3% và tăng 20%

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng đầu năm nay là 45.097 doanh nghiệp, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 16.294 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, tăng 31% và 28.803 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 18,1%.

Như vậy, tổng số doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể trong 9 tháng là 53.462 doanh nghiệp, bình quân 198 doanh nghiệp/ngày.

Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, có 6.269 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 38,5%); 5.617 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 34,5%); 2.738 công ty cổ phần (chiếm 16,8%); 1.669 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 10,2%) và 1 công ty hợp danh.

Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 12.000 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 41,7%); 8.980 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 31,2%); 5.210 công ty cổ phần (chiếm 18,1%) và 2.613 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 9,1%).

Theo lĩnh vực hoạt động, trong 9 tháng đầu năm nay, hầu hết ở các ngành nghề kinh doanh có số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể đều giảm so với cùng kỳ năm trước, chỉ riêng ngành nghệ thuật vui chơi và giải trí và ngành khai khoáng là tăng so với cùng kỳ năm 2015.

Điều tra của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy cảm nhận của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 3/2016.

Theo đó, có 80,3% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 3 khá ổn định và tốt hơn quý trước (có 38,8% doanh nghiệp đánh giá tốt lên; 41,5% doanh nghiệp đánh giá ổn định). Chỉ có 19,7% số doanh nghiệp đánh giá còn gặp khó khăn.