Thủ tướng: Xử nghiêm người đứng đầu nếu chậm “phục vụ dân”

Yêu cầu bộ trưởng, lãnh đạo địa phương định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính...

Thủ tướng chỉ đạo phải tiếp tục rà soát, đánh giá để cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Song Hà

12/06/2015 07:57

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Theo đánh giá của Chính phủ, bên cạnh những kết quả bước đầu, cải cách thủ tục hành chính vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu và sự kỳ vọng của nhân dân. Việc triển khai cách cách có nhiều nơi còn hình thức.

Vẫn còn nhiều thủ tục hành chính phức tạp, chưa phù hợp, khó thực hiện song chậm được sửa đổi.

Gây phiền hà, phải xin lỗi

Việc công khai thủ tục hành chính chưa được quan tâm thường xuyên; tình trạng chậm công bố, niêm yết vẫn xảy ra khá phổ biến.

Chính phủ nhìn nhận, những hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp chưa quán triệt sâu sắc và chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác này cả trong các khâu xây dựng, kiểm soát việc ban hành và thực hiện thủ tục.

Để tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách đã được Chính phủ và Thủ tướng xác định.

Phải tiếp tục rà soát, đánh giá để cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Phối hợp với Bộ Tư pháp kiểm soát nghiêm ngặt việc ban hành mới các thủ tục hành chính, thực hiện đầy đủ các quy định về công bố, công khai, minh bạch thủ tục hành chính và giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền.

Kịp thời xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết thủ tục hành chính hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân.

Ngoài việc xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó cũng phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm và thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức.

Phải đối thoại định kỳ

Thủ tướng cũng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cấp phó và người đứng đầu đơn vị trực thuộc định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Trường hợp xét thấy cần thiết, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục và giải quyết các thủ tục hành chính.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Ngoài ra, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.