Tiết kiệm hơn 1.200 tỷ đồng/năm nhờ văn bản điện tử có ký số

Việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử đã có những bước tiến đột phá quan trọng...

Theo Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), năm 2018, Việt Nam xếp hạng thứ 50/193 quốc gia, vùng lãnh thổ được đánh giá về chỉ số an toàn, an ninh thông tin (tăng 50 bậc so với năm 2017).

Thủy Diệu

07/07/2019 10:54

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 83 nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử, 16 nhiệm vụ về văn bản điện tử, tới nay, 7/83 nhiệm vụ cụ thể đã được hoàn thành, 100% các Bộ, cơ quan có kế hoạch hành động cụ thể, đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số, tiết kiệm hơn 1.200 tỷ đồng/năm.

Nội dung được đưa ra tại báo cáo của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Theo Văn phòng Chính phủ, việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử đã có những bước tiến đột phá quan trọng, đặc biệt là chuyển biến trong nhận thức về Chính phủ điện tử và quá trình triển khai hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, bảo đảm gắn kết giữa cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, thành lập các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tại bộ, ngành, địa phương và xác định những nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết 17/NQ-CP được các tổ chức, chuyên gia quốc tế đánh giá là đúng hướng, phù hợp với xu hướng phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới hiện nay, và đạt được một số kết quả tích cực.

Cụ thể, từng bước hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ về xây dựng Chính phủ điện tử; cơ chế đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin dần được tháo gỡ; các hệ thống thông tin quan trọng được nghiên cứu, xây dựng khẩn trương.

Đã vận hành được một số hệ thống có ý nghĩa trong triển khai Chính phủ điện tử như Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống thành chính nhà nước và Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, các nội dung lớn của Cổng Dịch vụ công quốc gia cũng đang được thực hiện.

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh được nhận thức đẩy đủ hơn và đã có những cải thiện tích cực. Theo công bố chưa chính thức cuối tháng 3 năm 2019 của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), năm 2018, Việt Nam xếp hạng thứ 50/193 quốc gia, vùng lãnh thổ được đánh giá về chỉ số an toàn, an ninh thông tin (tăng 50 bậc so với năm 2017).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Chính phủ đã xác định năm 2019 là năm bứt phá trong xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, bảo đảm gắn kết giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, tạo sự minh bạch hơn nữa trong hoạt động của các cơ quan hành chính.

Với phương châm: Nghĩ lớn, nhìn tổng thể; hành động nhanh, làm đâu chắc đấy; bắt đầu từ những việc nhỏ nhất; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 83 nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử, 16 nhiệm vụ về văn bản điện tử. Tới nay, 7/83 nhiệm vụ cụ thể đã được hoàn thành. 100% các Bộ, cơ quan có kế hoạch hành động cụ thể. Đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số, tiết kiệm hơn 1.200 tỷ đồng/năm. Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ e-Cabinet đã đưa vào vận hành thử nghiệm, góp phần giảm thời gian họp, đẩy mạnh xử lý công việc qua môi trường mạng.

Thủ tướng đã ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử (bản 2.0), phê duyệt các Đề án: Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm chỉ đạo, điều hành. Việc triển khai Chính phủ điện tử minh bạch, rõ mục tiêu, rõ phương pháp nên đã huy động được sự vào cuộc của khu vực tư nhân, hỗ trợ của quốc tế, những chuyên gia giỏi trong và ngoài nước...

Dù vậy, theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, công tác xây dựng Chính phủ điện tử cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Việc triển khai Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ và khả năng sẵn sàng kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia chưa đáp ứng yêu cầu (chưa tích hợp ký số trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính), số lượng hồ sơ thực hiện trực tuyến thấp, ít được quan tâm dẫn đến quá hạn, chức năng thanh toán trực tuyến còn hạn chế, chưa đáp ứng đa dạng các nhu cầu…